Yзгүлтүксүз билим берүү борбору

         2011 – 12-  окуу жылынан баштап ЫМУнун Окумуштуулар Кеңешинин 28.06.11ж.№01-88 чечими менен сырттан окутуу формасы «Yзгүлтүксүз билим берүү борбору» болуп кайрадан  уюштурулган. 2012-жылдан баштап ЫМУ да Кыргыз Республикасындагы жогорку билимди реформалоо системасынын негизинде дистанттык технологияларын колдонуу менен сырттан окутуу формасына өткөрүү жүргүзүлө баштады.

Жалпы окуу процессин жүргүзүүдө директор,  ага инспектор, эки методист,  инженер-программист талыкпастан эмгектенип жатышат.

Бүгүнкү күндө Үзгүлтүксүз билим берүү борборунда 1200 дөн ашык  студент билим алып жатат. Борбордо окуган ар бир студент ЫМУнун абонентинен жана бардык окуу залдарындагы окуу-куралдарын ошондой эле компьютердик базасынан пайдаланууга толук мүмкүнчүлүк  алышкан.  Аларга ЫМУнун жалпы 19 кафедранын  окутуучу-профессорлору сабак өтүшөт. Алар  тарабынан сырттан окуган студенттерге арналган көптөгөн методикалык колдонмолор иштелип чыккан.

Борбордогу 3 мультимедиялык класста эки сервердеги 56 компьютер интернет тармагына кошулган. Бардык студенттер интернетти акысыз пайдаланууга мүмкүнчүлүк алышкан. Дистанттык окутуу формасынын талаптарына ылайык окутуу-методикалык база күндөн күнгө кеңейтилип жатат.

Азыркы күндө AVN окутуу порталынын базасында студенттерге аралыктан билим берүү (дистантное обучение) системасын ишке ашыруу боюча иштер жүргүзүлүүдө. Бул системанын негизинде студенттерге заманбап маалымат жана телекомуникациялык технологияларды пайдалануу менен билим берүү жүргүзүлөт.

ҮББ борбору кафедралардын окутуучулары менен бирдикте электрондук окутуу ресурстары болуп эсептелген окуу-методикалык комплекстерди бардык дисциплиналар боюнча  иштеп чыгышкан. Бул ОМКлар ҮББборборунун атайын окутуу порталына киргизилген. Аралыктан билим алуучу студенттер үчүн жогорудагы информациянын бардыгы жеткиликтүү болмокчу. Дистанттык технологияларды жана кредиттик системаларды пайдалануу аркылуу сырттан окутуу формасы боюнча борбордо төмөндөгү багыттар боюнча адистер даярдалып жатат:

1.Филологиялык билим берүү багыты:

Кыргыз тили жана адабияты

Орус тили жана адабияты

2.Социалдык экономикалык билим берүү багыты:

Тарых

3.Педагогика багыты:

Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы  жана методикасы

4.Электроэнергетика жана электротехника

Электр камсыздоо

5.Транспорттук, технологиялык машиналар жана жабдууларды иштетүү жана тейлөө      

6.Транспорттук технологиялар процесси

7.Маалыматтык системалар жана технологиялар

8.Табыйгый-илимий билим берүү         

            География

             Биология

9.Дене тарбия        

10.Физика-математикалык билим берүү багыты

11.Экономика     

12.Туризм

13. Токой иштери жана ландшафтык курулуш:

14.Экология жана жаратылышты пайдалануу