Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит кафедрасы

Кафедранын миссиясы: Базар атаандаштыгына туруштук бере алган экономиканын ара түрдүү чөрөсүннө бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит боюнча жогорку квалификациалуу адистерди даярдоо.

Кафедранын милдети: Окутуу программаларын жана окутуунун сапатын жакшыртуу. Кафедранын илимий педагогикалык кадрларынын түзүмүнүн сапатын жогорулатуу. Кафедранын ички жана сырткы чөйрө менен мамиле түзүүсүн активдештирүү.

Кафедрада 1 э.и.к., доцент Эркимбаев М.Т., ага окутуучулар Бутенко И.В., Шевелева О.В, окутуучулар Салюев А.А., Арымбаев А.Дж., Сейкимбаева Б.К., Мусуралиева Д.Т. жана кафедранын лаборанты Шаймбетова М.Ш. эмгектенишет. Кафедра бакалавр деңгээлиндеги  «Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит» адистиги боюнча профессионалдуу кадрларды даярдоо гуманитардык, социалдык, экономикалык, математикалык жана табигый илимдердин дисциплиналарын окутуусу менен бирге жүргүзүлөт. Бүтүрүүчүлөр бакалавр деңгээлиндеги профилдештирилген жогорку профессионалдык билим алган соң, алар универсалдуу жана профессионалдуу компетенцияларга ээ боло алышат жана алынган компетенциялар аркылуу өзүлөрү тандап алган чөйрөдө иштеринде ийгиликтерге жетишкенге, жана ошондой эле иш базарындагы өзүлөрүнүн социалдык мобилдүүлүгүнө жана туруктуулугуна жакшы таасирин тийгизет.

«Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит» профили боюнча бакалаврлар төмөндөгү профессионалдык ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча даярдалат:

         – эсептик-аналитикалык;       – аналитикалык;

         – илимий-изилдөөчүлүк;        – уюштуруу-башкаруучулук,

         – маркетингдик;  – педагогикалык.

Бухгалтердикэсеп, анализ жана аудит чөйрөсүндөгү квалификациалуу адистер Кыргыз Республикасынын аймагында гана эмес чет өлкөлөрдө да жеке ишкерлер арасында, кичи жана орто бизнесте, кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө, айыл чарбасынын жана башка чарбалык субъектилеринде дайыма чоң талапка ээ.

Кафедра башчысы: ага окутуучу Амантурова Ч.К.

Байланыш: chynara.amanturova@iksu.kg моб.тел 0700536556

1-корпус ИМУ ауд.322, тел: +996392254350

Ф.И.О. Ээлеген орду Email: Телефон
1 Амантурова Ч.К Ага окутуучу,
кафедра башчысы
chynara.amanturova@iksu.kg 070056556
2 Эркимбаев М.Т. э.и.к., доцент maksat.erkimbaev@iksu.kg 0700439998
3 Бутенко И.В. ага окуутучу irina.butenko@iksu.kg 0559120514
4Шевелева О.В. ага окутучу olga.sheveleva@iksu.kg 0550931633
5Сейкимбаева Б.К. окутуучу bakulya-krasatyla@mail.ru 0555461913
6Салюев А.А. окутуучу salueva@iksu.kg 0700670123
7Арымбаев А.Д. окутуучу arymbaev@ iksu.kg 0701869868
8Мусуралиева Д.Т. окутуучу musuralieva.70@mail.ru 0701251545