Туризм жана айлана-чөйрөнү коргоо кафедрасы

Кафедра башчысы:
Кадырова Гулькаир Бейшебаевна к.б.н., доцент

Дареги: Каракол ш. Гебзе көч. 120, III корпус 211 каб.

Телефон: +999(709) 864545

Почта:

Бөлүм жөнүндө жалпы маалымат:

Экономика жана туризм кафедрасы 1996-жылы т.и.к. Т.Р. Абдыкадыровдун жетекчилиги астында тузулгон. Кафедрада төмөнкү окутуучулар иштеген: э.и.к. А.Д.Дюшембиев, э.и.к. М.Ш. Рысалиева,. э.и.к Ф.В. Омуркулова, география илимдеринин кандидаты. Р.С. Кермалиев, К.Р.Спиридонов жана башкалар.

2016-жылдан тарта «Туризм» жана «Экология жана токой чарбасы» кафедраларынын бириктирилишине байланыштуу кафедра «Туризм жана айлана-чөйрөнү коргоо» кафедрасы болуп өзгөртүлгөн.

Туризм жана айлана-чөйрөнү коргоо кафедрасы төмөнкү багыттар боюнча кадрларды даярдайт:

  1. 600200 «Туризм» (окуу профили: Туризмде мамлекеттик жана юридикалык кызматтардын технологиясы жана уюштуруусу, «Туруктуу туризм» багыты боюнча)
  2. 520800 “Экология и природопользование”

Окутуу бюджеттик жана контракттык негизде жүргүзүлөт. Кафедрада окуу процессин уюштурууну 1 профессор, 2 доцент, 2 улук окутуучу, 1 окутуучу, 1 улук лаборант аткарат. Кафедранын кызматкерлери илимий, окуу, усулдук жана тарбиялык иштерге, ошондой эле эл аралык долбоорлорго активдүү катышат. Учурда кафедраны б.и.к., доцент жетектейт. Кадырова Г.Б.

Учурда бөлүмдүн кызматкерлери төмөнкү долбоорлорго катышууда: «Туруктуу туризмде бакалавр жана магистрдик программаларды өнүктүрүү» (ERASMUS LMPT-Болгария, Кытай, Вьетнам, Кыргызстан), «Туризм секторунун квалификациясындагы европалык өлчөм» (Eurdik – Латвия, Россия, Англия, Кипр, Кыргызстан), «Административдик өнүгүүнүн аймактык максаттары» (ROAD-Испания, Түркмөнстан, Швеция, Кыргызстан), «Туризмди туруктуу өнүктүрүү» (Грузия, Норвегия, Кыргызстан).

“Кыргызстанда кесиптик билим берүү жана окутууда социалдык өнөктөштүктү өнүктүрүүнү күчөтүү” жана “Туризмди туруктуу өнүктүрүү: айылдык ишкердик, мурас. Кыргызстан, Грузия жана Норвегиянын билим берүү кызматташтыгы” Норвегия жана Грузиянын билим берүү мекемелериндеги студенттердин академиялык мобилдүүлүгүн камсыз кылат.

Хельветас Кыргызстан тарабынан ишке ашырылган «Кыргызстанда кышкы туризмди туруктуу өнүктүрүү» швейцариялык долбоору. Кафедранын окутуучулары жана студенттери кышкы туризм боюнча илимий-изилдөө иштерин жүргүзүүгө активдүү катышууда.

Өндүрүштүк жана окуу стажировкалары эс алуу жана туристтик мекемелерде, мейманканаларда, ресторандарда, маданият жана эс алуу борборлорунда, республиканын, областтын санаторийлеринде, ошондой эле чет өлкөлөрдө өткөрүлөт.

Туризм жана айлана-чөйрөнү коргоо кафедрасы төмөнкү уюмдар менен тыгыз байланышта: БФЭА, БМУЭП, БМУ, КМУ, Туризм академиясы, Раззаков атындагы КТУ, Скрябин атындагы КУАА, Арабаев атындагы КМУ, ОшМУ, Адышев атындагы ОШТУ, ЖаМУ, НМУ, аймактык туристтик компаниялар, Ысык-Көл облусунун рекреациялык жана туристтик мекемелери, Туризмди туруктуу өнүктүрүү багытында Түштүк-Чыгыш Норвегия жана Грузия университеттик колледжинин  аймактык айлана-чөйрөнү коргоо кафедрасы, Неофит Рильски атындагы Түштүк-Батыш университети (Болгария).

Туризм жана айлана-чөйрөнү коргоо кафедрасынын окутуучулар курамы:

Калдыбаев Бакыт Кадырбекович – биология илимдеринин доктору, профессор

Осмонбаева Кымбат Бейшеновна – биология илимдеринин кандидаты, доцент

Кадырова Гүлкайыр Бейшебаевна – биология илимдеринин кандидаты, доцент

Мамбетеминова Чолпон Бектурсуновна – ага окутуучу

Бөрүбаева Ирина Идрисовна – ага окутуучу

Абытаева Умут Таштандыевна – окутуучу

Ибраимова Гүлнура Кадыркуловна – ага лаборант

600200 «Туризм»  Билим берүү программасы.

Азыркы учурда туризм Кыргыз Республикасында экономикага, экологияга жана жергиликтүү коомчулукка чоң таасирин тийгизген приоритеттүү тармак болуп саналат. Туризм жана айлана-чөйрөнү коргоо кафедрасы 600200 «Туризм» багыты боюнча «Туризмде мамлекеттик жана юридикалык кызмат көрсөтүүнүн технологиясы жана уюштуруусу» профили боюнча бакалаврларды даярдайт.

Билим берүү программасын толук өздөштүргөн жана мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациядан ийгиликтүү өткөн бүтүрүүчүлөргө 600200 «Туризм» багыты боюнча «Туризмде мамлекеттик жана юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн технологиясы жана уюштуруу» профили боюнча «бакалавр» академиялык даражасын ыйгаруу менен жогорку билими жөнүндө диплом берилет.

Туризм жана айлана-чөйрөнү коргоо кафедрасында бардык керектүү материалдык-техникалык база жана профессордук-окутуучулук курам бар. Окуу үчүн заманбап жабдуулар менен жабдылган окуу кабинеттери жана ресурстук борборлор бар. Окуу мезгилинде студенттер Кыргызстандын жана Түркиянын туристтик агенттиктеринде жана мейманкана комплекстеринде окуу жана практикалык тажрыйбадан өтүшөт, алар менен өз ара кызматташуу боюнча келишимдер түзүлгөн жана келечекте алар төмөнкү туристтик уюмдарда жумуш табат:

• Туристтик агенттиктер;

• Туроператордук компаниялар;

• Мейманканалар жана ресторандар, конок үйлөрү;

• Кемпингтер;

• Коомдук тамактануу ишканалары;

• оюн-зоок жана маданий объектилер жана мекемелер;

• жарманкелерди жана көргөзмөлөрдү, оюндарды, сынактарды уюштуруу боюнча мекемелер жана уюмдар;

• сувенирдик жана кол өнөрчүлүк буюмдарынын ишканалары;

• Туристтик маалыматтык борборлор жана консультациялар;

• Транспорттук уюмдар (авиакомпаниялар, темир жол, автобустар ж.б.)

• Туризм чөйрөсүндөгү саясатты жана иш-чараларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу үчүн жооптуу борбордук жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана ведомстволору;

• Бейөкмөт уюмдар жана туризм индустриясы, жалпы жана тармактык бирикмелер.

600200 «Туризм» билим берүү программасы төмөнкү максаттарды көздөйт:

1. Дуйнодо болуп жаткан тарыхый мурастарды, социалдык-маданий кубулуштарды таанып билүүгө, түшүнүүгө жөндөмдүү окуучуда коомдук жана инсандык билимди калыптандыруу.

2. Алган билимдерин программалык камсыздоонун мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу менен туризм тармагында практикалык маселелерди чечүүдө колдонууга жөндөмдүү математикалык жана табигый илимдер боюнча билимдерди калыптандыруу.

3. Туризм секторунун керектөөлөрүн канааттандырууга жөндөмдүү жана карьералык өсүш, туризмди өнүктүрүү жана менеджмент үчүн туризм тармагында ийгиликтүү иштөөгө жөндөмдүү социалдык мобилдүү, туруктуу адистерди эмгек рыногунда даярдоо.

Пландаштырылган окуу натыйжалары

• Илимдеги, техникадагы жана профессионалдык ишмердиктеги кубулуштардын социалдык-экономикалык жана маданий кесепеттерин баамдап, талдап, жалпылап жана баалоо жөндөмдүүлугүнө ээ.

• Кесиптик маселелерди чечүүдө гуманитардык, экономика жана коомдук илимдердин негизги принциптерин колдонгонго жөндөмдүү.

• Ой жүгүртүүгө, сүйлөө компетенттүү түзүүгө жана иштиктүү баарлашууга жөндөмдүү.

• Максаттарды коюп, ага жетүү жолдорун издөөго жөндөмдүү.

• Турмуштун жана маданияттын баалуулуктарын башкарууга жөндөмдүү.

• Кесиптик маселелерди чечүүдө математиканын жана табият таануунун негизги принциптерин колдоно билүүгө жөндөмдүү.

• Маалыматтык технологияларды колдонуу менен билим алууга жөндөмдүү.

• Глобалдык компьютердик тармактарда жана корпоративдик системаларда маалыматты иштеп чыгууга жана сактоого жөндөмдүү.

• Билимди сергек жашоо образы жана ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу үчүн колдонот.

• Илимий-изилдөө жана кесиптик ишмердүүлүктө билимди жана заманбап технологияларды түшүнөт жана колдонот.

• Туристтик продуктуну өндүрүү жана аны рыноктордо жылдыруу жана туристтик продуктыларды тышкы рынокто сатууну активдештирүүго жөндөмдүү.

• Алган билимди колдонуу менен туристтик продуктуну жарнамалап, сатканга жөндөмдүү.

• Туристтик ишмердүүлүктө документтер, инструкциялар, стандарттар менен иштей алат жана туризм тармагында туристтик кызматтарды уюштурганга  жөндөмдүү.

• Чечимдерди кабыл алганга, профессионалдык ишмердүүлүктө өз чечимдери үчүн жоопкерчилик тартканга жана иш-аракеттерди башкарууга жөндөмдүү.

• Туризм тармагындагы ар кандай маалымат булактарын таап, иштеп чыгуу жана колдонууну  билет

• Билимди практикада колдонууну    жана командада иштегенди билет.

Окуу багыты: 520800 «Экология жана айлана-чөйрөнү башкаруу»

1. ЖБП Жогорку билим берүү максаттары:

1-максат. Гуманитардык, социалдык, экономикалык, математикалык жана табият таануу билимдеринин негиздерине окутуу, бүтүрүүчүгө тандалган ишмердик чөйрөсүндө ийгиликтүү иштөөгө, анын социалдык мобилдүүлүгүнө жана эмгек рыногунда туруктуулукка көмөктөшүүчү универсалдуу компетенцияларга ээ болууга мүмкүндүк берүүчү жогорку кесиптик билимге ээ болуу .

2-максат. Окуучулардын социалдык жана инсандык сапаттарын калыптандыруу: берилгендик, уюшкандык, эмгекчилдик, жоопкерчилик, атуулдук, баарлашуу, сабырдуулук, жалпы маданиятты жогорулатуу ж.б.

3-максат. Ысык-Көл облусун туруктуу өнүктүрүү максатында технологиялык процесстерди, жаратылыш чөйрөсүн сактоо ыкмаларын жана ыкмаларын башкаруу көндүмдөрүн калыптандыруу.

4-максат. Айлана-чөйрөгө таасирди баалоо ыкмаларын билген жана жергиликтүү жана аймактык деңгээлде экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө жөндөмдүү адистерди даярдоо.

5-максат. Курчап турган чөйрөнү адаптациялоо жана экологиялык өзгөрүүлөрдүн терс таасиринен коргоо ыкмаларын билген адистерди даярдоо

2. Окутуунун пландалган натыйжалары

КН-1. Билимди илимий изилдөө үчүн эффективдүү пайдалануу.

КН-2. Бизнес коммуникациясында жана маалыматты башкарууда эффективдүү коммуникация.

КН-3. Сергек жашоо үчүн билимди эффективдүү пайдалануу, жаратылышты коргоо жана ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу.

КН-4. Активдүү жарандык позицияны ээлей билүүгө жөндөмдүү.

КН-5. Кесиптик ишмердүүлүктө максаттарды, жетүү жолдорун жана ыкмаларын белгилей билүү.

КН-6. Айлана-чөйрөнү сактоо үчүн табият илимдеринин мыйзамдарын колдоно билүү

КН-7. Изилдөөлөрдү жүргүзүү жана анын натыйжаларын иштеп чыгууну билүү

КН-8.Эксперименталдык изилдөөлөрдүн негизинде экологиялык көйгөйлөрдү чечкенге жөндөмдүү.

КН-9. Продукциянын сапатын талдоо ыкмаларын билүү жана сапатты көзөмөлдөөнү уюштуруу.

КН-10. Авариялардын, катастрофалардын жана табигый кырсыктардын мүмкүн болуучу кесепеттеринен коргонуу ыкмаларын билүү.

КН-11. Адамдын ден соолугун сактоо үчүн айлана-чөйрөнү адаптациялоо ыкмаларын билүү.

КН-12. Курчап турган чөйрөнү коргоо жана сактоо ыкмаларын билүү.

3. Жалпы билим беруу программасын бүтүрүүчүнүн  модели:

2.1 Бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүгүнун  объектилери

• Жердин геосферасы, табигый-территориялык жана жаратылыш-чарбалык комплекстери;

• Геоэкологиялык мониторинг методдору, жаратылышты коргоо жана айлана-чөйрөнү башкаруу системасында менеджмент, айлана-чөйрөнүн булганышын контролдоо жана болжолдоо, экологияда менеджмент жана маркетинг.

2.2 Бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүгүнун түрлөрү:

• Илимий-изилдөө;

• Долбоор жана өндүрүш;

• Көзөмөл жана аудит;

• Педагогикалык.

2.3 Бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүгүнун максаттары

520800 – «Экология жана айлана-чөйрөнү башкаруу» адистиги боюнча бакалавр кесиптик ишмердүүлүгүнун түрлөрүнө ылайык төмөнкү кесиптик милдеттерди чечиши керек:

а) Изилдөө:

• Тармактык, аймактык, улуттук жана глобалдык экологиялык проблемаларды комплекстүү изилдөөгө катышуу жана аларды чечүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу.

• Табигый чөйрөнүн жана анын айрым бирдиктеринин мониторингинин маанисин  жана классификациясын билүү, байкоо жүргүзүү жана жер үстүнөн камсыз кылуу  ыкмаларын колдоону билүү;

• курчап турган чөйрөнү башкарууда жаратылыш шарттарын жана ресурстарын пайдалануунун конкреттүү жана жалпы көйгөйлөрүн талдоо.

б) долбоорлоо жана өндүрүү:

• Эл чарбасынын жана адамдын ишинин башка тармактарынын экологиялык коопсуздугун камсыз кылуу.

• Мамлекеттик экологиялык саясатты түзүүнүн жана ишке ашыруунун социалдык, экономикалык жана укуктук механизмдерин иштеп чыгууда жана колдонууда.

• Экологиялык экспертизаларды жүргүзүү.

• Жаратылыш чөйрөсүн сактоо боюнча практикалык сунуштарды иштеп чыгууга катышуу.

• Айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин баалоо өндүрүшүн талдай билүү.

в) контролдоо жана аудит:

• Экологиялык кызматты уюштурууда контролдук-ревизиялык иштерди жүргүзүү.

• контролдоо жана аудитордук иш-чараларга, экологиялык аудитке катышуу;

• Эл чарбасынын жана адам ишмердуулугуунун башка тармактарынын экологиялык коопсуздугун камсыз кылуу.

г) Педагогикалык

• ЖОЖдордо тарбиялоо жана колдоо иштери

• Орто мектептерде окуу-тарбия иштери

Окуу иши

«Туризм» адистиги боюнча бакалаврларды даярдоонун билим берүү программасы студент өзү тандаган жана милдеттүү тандоо курстарын камтыган төмөнкү окуу циклдерин өнүктүрүүнү карайт:

• 1. Гуманитардык, социалдык жана экономикалык цикл.

• 2. Математика жана табият таануу цикли,

• 3. Кесиптик цикл.

• 4. Дене тарбия.

• 5. Машыгуу.

• 6. Мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестация.

Окуу планында практиканын 3 түрү каралган: билим берүү жана багыттоо, өндүрүштүк жана квалификацияга чейинки.

Окуу жана тааныштыруу практикасы төмөнкү маршрут боюнча жүргүзүлөт:

Каракол-Жети-Өгүз-Барскоон (шаркыратма) – Токмок (Бурана) – Бишкек (Ала-Арча жаратылыш паркы) – Тамчы-ш. Чолпон -Ата-Чон-Ак-Суу-Семёнов капчыгайы- Каракол шаары.

Жыйынттыктоочу мамлекеттик аттестация. Дисциплиналар аралык жыйынттыктоочу экзамен «Кыргызстандын тарыхы», «Кыргызстан географиясы», «Кыргыз тили жана адабият» боюнча экзаменди жана  бүтүрүү квалификациялык ишти  коргоону камтыйт.

“Туризм” багытынын студенттери “Туризмди туруктуу өнүктүрүү: Айылдык туристтик  ишкердуулук жана мурас” долбоорунун алкагында 2019-жылы Норвегия жана Грузияда акыркы квалификациялык иштерди жазуу үчүн изилдөө жүргүзүшкөн.

Кафедрада кыргыз жана эл аралык стандарттардын заманбап талаптарына жооп берген квалификациялуу адистерди даярдоо үчүн зарыл болгон нерселердин бардыгы түзүлгөн. Компьютер, проектор жана телевизор менен жабдылган «Туризм» боюнча окуу-методикалык кабинеттер бар.

Окуу китептери жана окуу куралдары Мамлекеттик стандарттардын талаптарын, ошондой эле Кыргызстандын туризм жана меймандостук индустриясынын бүгүнкү реалдуулуктарын эске алуу менен иштелип чыгууда.

Окутуучу сабактарды уюштурууда окутуунун заманбап интерактивдүү моделдери колдонулат, анын максаты ар бир студентти окуу жана илимий процесстерге активдүү тартуу болуп саналат. Мугалимдер ошондой эле видео жана аудио жабдууларды активдүү колдонуп, экскурсияларды жана жеринде сабактарды өткөрүшөт.

Ошондой эле, сабактарды өткөрүүдө мугалимдер семинар-дискуссия, кейс-метод, бизнес жана ролдук оюндар, тегерек столдор, тренингдер, диспуттар, көйгөйлүү талкуулар, долбоорлорду коргоо, интервью, пресс-конференциялар, кесиптик билим берүүнү моделдөө сыяктуу окутуунун инновациялык ыкмаларын колдонушат. окутуу кырдаалдары жана талдоо ыкмалары конкреттүү кырдаал жана интерактивдүү доска.

Мугалимдер сабактарды өткөрүүнүн салттуу формаларын колдонууну жакшыртууда.

Бардык дисциплиналар боюнча студенттер үчүн окуу-методикалык комплекстер жана силлабустар иштелип чыккан. Туризмди өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери, Экологиялык менеджмент, Энерго жана ресурсттук эффективдуулук  боюнча лекцияларды окуу үчүн чет элдик жана ата мекендик окумуштуулар жана эксперттер дайыма чакырылат. Ошентип, 2018-жылы туризм маселелери боюнча профессорлор Марина Гунаре (Латвия), Елена Васильева (Санкт-Петербург) 2019-жылы конок лекцияларын окушкан. Доктор Николаус С.Варсакелис «Дүйнөлүк соода жана экономикалык бакубаттуулук» жана «Экономика жана бизнесте WEB» жана Евангелия Стержоу айым «Туризмдеги региондор аралык жана трансулуттук долбоорлор: мыкты тажрыйба» деген темада лекцияларды окушту.

Ошондой эле Гренобль шаарындагы (Франция) GIP FIPAG академиясынын эксперти Мишель Бросс тарабынан ISU окутуучулары үчүн (Франция университетиндеги билим берүүнүн стандарттык циклинин архитектурасы) «Ар кандай окутуунун сүрөттөлүшү» деген темаларда лекциялар цикли окулду. модулдар”; “Экономикалык чөйрөнүн маанилүүлүгү”, “Компанияны түзүү жана инновацияларды өздөштүрүү үчүн ыңгайлуу болгон университетте экосистеманы кантип түзүү керек” жана Түштүк-Батыш университетинен профессор Иван Тодоров. Neofit Rilski (Болгария) ISU студенттери үчүн («Туризмдин экономикалык өсүшкө жана жакырчылыкты кыскартууга кошкон салымы», «Туризмди туруктуу өнүктүрүүнүн экономикалык аспектилери», «Туризмдин туруктуулугун өлчөө», «Туруктуу туризм өнүгүү куралы катары», «Туруктуу туризм жана айланма экономика”, “Туризмдин туруктуу экономикалык өнүгүүдөгү ролу”).

2019-жылы кафедранын профессору, биология илимдеринин доктору. Калдыбаев Б.С. атындагы ЫМУнун ортосундагы кызматташтык келишиминин алкагында. К.Тыныстанов жана Мендель университети (Брно, Чехия) Багбанчылык жана ландшафты дизайн факультетинин студенттери үчүн бир катар лекцияларды өткөрүштү.

Кафедранын студенттери академиялык мобилдүүлүктүн алкагында «Туризмди туруктуу өнүктүрүү: Айылдык ишкердүүлүк жана мурас» долбоорунун алкагында Норвегия, Грузияда «Эл аралык туризм жана инновация» багыты боюнча Түштүк-Чыгыш Норвегия университетинде билим алышкан. ОшМУнун «Туризм» багыты боюнча Ош декларациясынын негизи. Ушул эле долбоордун алкагында Грузия, Кыргызстан жана Норвегияда жайкы мектеп өткөрүлдү.

2019-жылы студент Ибрагимов Абдубасит ОшМУда академиялык мобилдүүлүк боюнча билим алган.

2019-жылы «Туризмди туруктуу өнүктүрүү: айылдык ишкердик жана мурас» биргелешкен билим берүү долбоорунун алкагында Кыргызстан, Грузия жана Норвегиянын билим берүү кызматташтыгы» Грузиядан 3 студент Юлия Куриджан (Батуми мамлекеттик деңиз академиясы), Ираклий Горгиладзе (Батуми атындагы мамлекеттик университети) Ш.Руставели), Мариям Киквадзе (Акаки Церетели атындагы Кутаиси мамлекеттик университети) Ысык-Көл мамлекеттик университетине келип, дипломдук иштерди жазуу боюнча илимий иштерди жүргүзүшкөн. Студенттер болуу учурунда университеттин жетекчилиги, туризм жана айлана-чөйрөнү коргоо кафедрасынын окутуучулары, тарых жана туризм факультетинин студенттери менен жолугушту. Университеттин айланасына, Каракол шаарына жана шаардагы туристтик жайларга экскурсиялар уюштурулуп, туристтик фирмалардын өкүлдөрү менен жолугушуулар уюштурулду.

Кафедранын окутуучулары окуу-методикалык материалдарды иштеп чыгууга өзгөчө көңүл бурушат. Учурда кафедранын дисциплиналары боюнча окуу китептеринин жана лекциялардын электрондук варианттарын түзүүгө көп көңүл бурулууда.

Кафедранын окутуучулары билим сапатын жогорулатуу, тажрыйба алмашуу максатында ачык сабактарды, өз ара иш сапарларды өткөрүп турушат.Райондогу орто билим берүү мекемелеринин студенттери менен кафедра кызматкерлеринин жолугушуулары жыл сайын өткөрүлүп турат.

2023-жылы “Кыргыз Республикасындагы туризмде энергетикалык жана ресурстук эффективдүүлүктү жогорулатуу” (ПЕРЕТО) долбоорунун алкагында адистер Туризм жана айлана-чөйрөнү башкаруу кафедрасынын студенттерине “Туруктуу керектөө жана өндүрүш деген эмне?, Ресурстар жана энергиянын натыйжалуулугу, Таштандыларды башкаруу, Циркулярдык  экономика деген темада лекция отуп беришти.

К.Тыныстанов атындагы ЫМУнун Туризм жана айлана-чойрону коргоо кафедрасынын Э-31, Т-31  тайпаларынынстуденттеринин  ондуруштук, ал эми Э-41,Т-41 тайпаларынын студенттеринин  диплом алдындагы   практикасы боюнча отчеттук конференция откорулду. 600200 «Туризм» (окуу профили: Туризмдеги мамлекеттик жана укуктук кызматтардын технологиясы жана уюштуруусу багыты боюнча студенттер практикаларын   “Жамийла” конок уйу, “Интерхаус” хостели, «Enirst», «Акмарал» “Алтамира”,  «Маданур»,«Азия Плюс»  мейманканаларында, «Экотрек» ,«Дестинация Каракол» коомдук бирикмелеринде, «Visit Karakol» туристтик фирмасында, Туристтик-маалымат борборунда отушот. Ал эми 520800 “Экология жана жаратылышты пайдалануу” багыты боюнча студенттер практиканы «Каракол» мамлекеттик жаратылыш паркында», «Тон» токой чарбасында, «Хан-Тенгри» Мамлекеттик жаратылыш паркы Каракол шаары,  Ананьево токой чарбасы Ысык-Кол району, Кереге –Таш айыл окмоту «Жайыт комитети»,  Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык козомолго алуу  министрилиги Бишкек шаары, жана башка ишканаларда отушот.

Студенттер отчеттук конференцияга практика боюнча презентация, видеороликтерди, отчетторду даярдап келишип, жакташты. Отчеттук конференцияны   кафедра башсчысы Кадырова Г.Б., практика жетекчилери Борубаева И.И, Мамбетеминова Ч.Б, Абытаева У.Т жеткиликтуу денгээлде уюштурушту жана кабыл алышты. Ар бир студент практикадан алган тажрыйбасын сабак учурунда алган теоретикалык билим менен байланыштырып, ар бир студентке берилген индивидуалдык тапшырманы аткарып келишкен жана отчетун ийгиликтуу жакташты. Студенттер конференцияга активдуу катышып, сроолорго жооп беришип, дискуссия откорушту. Студенттерге ийгиликтерди каалоо менен жыйынттыгы чыгарылып, иш-чара жыйынттыкталды.


Академиялык мобилдүүлүк программасы боюнча окуу биздин студенттерге теориялык билимдерин жана практикалык көндүмдөрүн тереңдетип, кыргызстандык жантар  менен таанышууга мүмкүнчүлүк берет.

2023-2024-окуу жылынын 1- жарым жылдыгында  академиялык мобилдүүлүк студент алмашуу программасы боюнча Х Карасаев атындагы БМУда Экология жана менеджмент факультетинде    Т-31 тайпасынын студенттери Асанова Айназик, Жапарова Жаңыл-Мырза жана Т-21 тайпасынын студенти Тахиржанова Тахмина билим алышты.

Т-21 тайпасынын студенттери Шаршебаева Айдай, Эшпаева Эленура И.Арабаева атындагы КМУда Экономика жана менеджмент институтунунда туризм багыты боюнча окуп, билим алып келишти.

2024-жылдын 11-апрелинде Туризм жана айлана-чөйрөнү коргоо кафедрасында И.Арабаев атындагы КМУнун Табият таануу жана туризм институтунун экология жана туризм кафедрасынын доценти, п.и.д., Кермалиев Рахат Сүйүнбекович конокто болду. «Заманбап реалдуулукта Кыргызстандын туризм индустриясынын өнүгүшү» темасында студенттер жана мугалимдер үчүн лекция. Бириккен Улуттар Уюмунун Дүйнөлүк Туризм Уюмунун (UNWTO) маалыматы боюнча, глобалдык туристтик активдүүлүк 2023-жылы пандемияга чейинки деңгээлдин 88% га жеткен. Өткөн жылы 1,3 миллиард адам чет өлкөгө саякатка чыккан.

2024-жылдын аягына чейин суроо-талаптын жогорулашы, аба байланышынын кеңейиши жана Азия базарлары менен дестинацияларынын кайра жандануусу дүйнөлүк туризмдин толук калыбына келишине негиз болот деп күтүлүүдө.

Экономикалык жана геосаясий тоскоолдуктар эл аралык туризмди туруктуу калыбына келтирүү үчүн олуттуу кыйынчылыктарды жаратууну улантууда. Туруктуу инфляция, жогорку пайыздык чендер, туруксуз мунай баасы жана сооданын үзгүлтүккө учурашы 2024-жылы керектөө чыгымдарына таасирин тийгизиши мүмкүн.

Мунун фонунда туристтер барган сайын акчанын баасын издеп, үйлөрүнө жакыныраак саякатташы күтүлүүдө.

Кыргызстандын туризм тармагын өнүктүрүүнүн негизги максаты экологиялык жана социалдык жактан багытталган, жогорку кирешелүү жана атаандаштыкка жөндөмдүү, калктын туристтик кызмат көрсөтүүлөргө болгон керектөөлөрүн канааттандырууга, киреше алып келүүгө жана жаңы жумушчу орундарды түзүүгө жөндөмдүү жашыл туризм индустриясын калыптандыруу болуп саналат. Кыргызстанда туризм индустриясын мындан ары өнүктүрүү үчүн салттуу аймактарда (курорттук-рекреациялык туризм) кызмат көрсөтүүлөрдү кеңейтүүгө жана альтернативдик туризмди өнүктүрүүгө, жаңы түрдөгү кызматтарды көрсөтүүгө (элиталык, тоо жортуулдары туризми жана альпинизм, жээктеги туризм) басым жасоо зарыл. Улуу Жибек жолу, экологиялык, бизнес туризм, жашыл туризм).

Лекциянын жүрүшүндө студенттер Кыргызстандагы заманбап туризмди өнүктүрүүнүн көйгөйлөрүн жана келечегин активдүү талкуулашты.


Ачык сабак

2024-жылдын 16-апрелинде Туризм жана айлана-чөйрөнү коргоо кафедрасынын ага окутуучусу Бөрүбаева Ирина Идрисовна Т-11, Т-21, Т-31 тайпаларынын студенттерине “Эл аралык туризм” дисциплинасы  боюнча ачык сабак өткөрдү. «Жер Ортолук деңизинин өлкөлөрүнүн туризм жана туристтик ресурстары».

Ачык сабак абдан кызыктуу форматта өтүп, жайкы туристтик сезондун башталышына карата өткөрүлдү. Угуучулар топторго бөлүнүп, тапшырмалар берилди. KAHOOT тиркемесин колдонуп, табышмактарды чогултуп, кызыктуу маселелерди талкуулоого активдүү катышып, Жер Ортолук деңизинин жээгиндеги өлкөлөр тууралуу видеоролик көрүп, видеонун негизинде сурамжылоо жүргүздүк. Жыйынтыктары чыгарылды. Жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды


18.04.02024 «Туризм» багытынын Т-11, Т-21, Т-31 тайпаларынын студенттери Маданур мейманканасына экскурсия жасашты.

«Маданур» мейманканасы Каракол шаарынын борборуна жакын жайгашкан жана 2008-жылдан бери ийгиликтүү иштеп келет. Ушул жылдар аралыгында мейманкана Каракол шаарындагы эң мыкты мейманканалардын катарына ишенимдүү түрдө кирген. Кириш лекцияны мейманкананын жетекчиси Балахишева Мадина Сабыровна окуду. Экскурсиянын жүрүшүндө менеджер студенттерге Маданур мейманканасында эл аралык мейманкана бизнесинин стандарттарын сактоо процесси кандай жүрүп жатканын айтып берди. Туризмди туруктуу өнүктүрүү жана туруктуу башкаруу практикасы туризмдин бардык түрлөрүнө, анын ичинде ар кандай сегменттерге, анын ичинде мейманкана бизнесине да тиешелүү. Туруктуулуктун принциптери туризмди өнүктүрүүнүн экологиялык, экономикалык жана социалдык-маданий аспектилерине тиешелүү. Ал эми узак мөөнөттүү туруктуулукту камсыз кылуу үчүн үч өлчөмдүн ортосунда тең салмактуулук сакталышы керек. Туруктуулуктун принциптерин сактоо менен, азыр Madanur мейманканасында көбүрөөк ыңгайлуулук үчүн конокторго бир жолу колдонулуучу тапочкалар, шампунь, душ гели, самын, тиш щеткалары берилет. Жетекчи ошондой эле таштандыларды жана тиричилик таштандыларды сорттоо маселелерине токтолду. Т-41 тайпасынын студенти Мият кызы Гаухар «Маданур» мейманканасында дипломго чейинки практикадан өттү. Ал бөлмөлөрдү брондоодо, конокторду киргизүүдө жана чыгууда, бөлмөлөрдү тейлөөдө ж.б.у.с. иш кандай жүргүзүлөрүн айтып берди. Студенттер бөлмөлөр, Sierra кафеси, жатакана, конференц-зал, таштандыларды жана тиричилик таштандыларын сорттоочу бөлмө менен таанышты. Студенттер баарлашууга активдүү катышып, кызыккан суроолорун берип, таштандылар боюнча өз ойлорун айтышты. Бүгүнкү күндө мейманкана Туруктуу туризм концепциясын колдоо менен эл аралык мейманкана бизнесинин стандарттарына бир кадам жакындады. Мындай экскурсиялар студенттердин окуусунда жана кийин ишке орношуусуна абдан маанилүү.

“Биринчи жардам” деген темадагы конок лекция.

24.04.2024 Эл аралык Кызыл Крест жана Кызыл Жарым Ай Кыймылынын тренери Адыбаев Тынчтыкбек Эсенгулович Туризм жана айлана-чөйрөнү коргоо кафедрасынын «Туризм» адистигинде билим алып жаткан студенттерге «Биринчи жардам» деген темада конок лекциясын окуду. Конок лекциясынын жүрүшүндө тренер өзгөчө кырдаалдарда биринчи жардам көрсөтүүгө муктаж болгон туристтерге жана бардык адамдарга түшүнүү, чеберчилик жана биринчи жардам көрсөтүүнүн маанилүүлүгү жөнүндө айтып берди. Тоолорго же рафтингге, сейилдөөлөргө же шаарга же башка туристтик жерлерге барган турист көбүнчө ден соолугуна жана өмүрүнө потенциалдуу коркунуч келтирет. Ал эми саякатчынын жеңил жаракаттарды дарылоо үчүн турмуштук тажрыйбасы жетиштүү болсо, анда оор жаракаттар жана шарттарда биринчи жардам көрсөтүүнү билүү жана көрсөтүү керек. Биринчи жардам көрсөтүү маанилүү жөндөм. Биринчи жардам – бул адам өмүрүн сактап калууга багытталган жана жакын жердеги каалаган адам тарабынан аткарылуучу медициналык эмес иш-чаралардын жыйындысы. Ал өз ыктыяры менен жүргүзүлөт жана дарыгерлер келип, ооруканага жеткирилгенге чейин созулат. Эгерде ресурстар жана көндүмдөр чектелүү болсо, анда жабырлануучу жөнүндө билдирүү жана куткаруучуларды чакыруу гана биринчи жардам катары эсептелет. Окуучуларга ар кандай кырдаалдарда биринчи жардам көрсөтүүнүн ыкмалары жана ыкмалары манекен менен көрсөтүлдү. Ошондой эле окуучулар көчөдөгү коопсуздук, жол кырсыгы, өрт, жер титирөө, күйүк ж.б. Студенттер Каракол шаарынын туристтери жана коноктору үчүн жайкы сезондун ачылышынын башталышында маанилүү жана пайдалуу маалыматтарды алышты.

Бүгүн, 29.04.2024 “Туризм” багыты боюнча окуган студенттер менен Швейцария университетинин Haute Ecole specialisee de Suisee occidentale HES-SO жана Haute Ecolede destion Arc-HEG Arc магистранты Alexandre Fattonдун  жолугушуусу болуп өттү. Кыргызстанга «Ысык-Көл облусунда туризмди өнүктүрүү» деген темада магистердик ишин жазуу үчүн келген. Ал студенттерге Швейцарияда туризм кандай өнүгүп жатканын, Кыргызстандын ишкерлерине анын магистринин иши боюнча изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча кандай сунуштарды бере аларын, Кыргызстан менен  Швейцариянын   кандай жалпы жактары бар экенин айтып берди. Alexandre Fatton жаратылыш шарттары, тоолор абдан окшош экенин белгилеп, Ысык-Көлдү абдан жакшы көрөрүн да билдирди. Кыргызстан менен Швейцариянын бир гана айырмасы – аларда биздикиндей чоң көл жок. Ал көңүл бурган негизги көйгөй – Кыргызстанды туристтик өлкө катары таанытуу жакшы жолго коюлбаганы, кечкисин туристтер үчүн оюн-зоок программасынын  жоктугу деп белгилеп кетти. Биз бизнес жүргүзүүнүн укуктук маселелерин, ошондой эле бүтүндөй Ысык-Көл облусунун экономикасын өнүктүрүүнүн негизги тармактарын карадык.

Тарбия иштери

Туризм жана жаратылышты пайдалануу кфедрасында Нооруз майрамы болуп отту.

Туризм жана жаратылышты пайдалануу кафедрасынын студенттери    Нооруз майрамы жонундо слайд-презентация даярдашып, Умай эне аластап, ыр -куулор чертилип, ырлар жанырды.  Жаңырган жылда эл журттун, мал-жандын аман-эсен, тынч, кырсыктан тышкары жана эгин берекелүү болушун тилеп, кудайга, жер-сууга, тоо-ташка сыйынып жалынган, арпадан, буудайдан көжө, сүмөлөк кайнатып, ар бир үй-бүлө сый тамагын жасап, айыл-апасы менен чогуу ичишкен. Ноорузда жаңы кийимдер кийилет, жакшы тилектер айтылат, айлана көрккө бөлөнөт. Жаш-карынын баары чогулуп улуттук оюн-зоокторду ойношкон. Мына ушундай маанайда студенттер тарабынан даярдалган Нооруз майрамы белгиленди. Майрамга Экономика, туризм, тарых факультенин деканы, методисти, кафедра башчылары, эл аралык болумдун башчысы, маданий-массалык иштери болумунун башчысы жана башка коноктор чакырылып, Нооруз майрамында  дасторконго коюлган кыргыз тамак аштары коюлду.

Кафедранын тарбия иштери ЫМУнун окуу иш планына ылайык жүргүзүлөт, анда куратордук жана тарбиялык сааттардын ар кандай актуалдуу темалары каралган. Мисалы, 1-сентябрь, Билим күнү, 27-сентябрь, Туризм күнү, элдин улуттук баалуулуктары, карылар күнү, мугалимдер күнү, кыргыз тил күнү, Кыргызстандын чыгаан инсандарынын эмгектери жана башкалар.

27-сентябрь Бүткүл дүйнөлүк туризм күнү. Жыл сайын Туризм жана жаратылышты пайдалануу  кафедрасынын студенттери үчүн экологиялык акциялардан баштап жаратылыш жерлерине барууга чейин ар кандай иш-чаралар өткөрүлөт. Иш-чаранын максаты – туризмди өнүктүрүү, анын дүйнөлүк коомчулуктун экономикасына кошкон салымын көрсөтүү, ар кайсы өлкөлөрдүн элдеринин ортосундагы байланышты өнүктүрүү, экологиялык койгойлорго конул буруу, таштандыларды  башкаруу.

Залкар жазуучу Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата факультеттер аралык “Ч.Айтматовдун чыгармаларынын негизинде мыкты актёрдук чеберчилик” сынагы өтүп, ага Туризм жана жаратылышты пайдалануу  кафедрасынын студенттери  катышты.

2022-жылдын 22-мартында «Туризм жана айлана-чөйрөнү коргоо» кафедрасынын Т-21, Е-21 тайпаларынын студенттери жана тайпа куратору Ирина Идрисовна Бөрүбаева «Салам сага санжыралуу Ноорузум» темасында ачык куратордук саат өткөрүштү. Иш-чарага экономика, туризм жана тарых факультетинин бардык студенттери, окутуучулар жана коноктор чакырылган.

Студенттер концерттик программа даярдап, кыргыздардын Нооруз майрамын майрамдоо тарыхын слайддан көрсөтүп, боз үйдү жасалгалоо боюнча чакан көргөзмө уюштурушту: кыргыздын тосоктору, кыргыз жаздыктары, кыргыз шырдагы, туш кийиз, улуттук музыкалык аспаптар: комуз, ооз. комуз, чоор, эркектердин жана кыргыз аялдарынын улуттук кийимдери, майрамдык улуттук тамак-аштар: сүмөлөк, кара куурдак, сары май, жуулган май, боорсок, чий боорсок, каттам, таш кордо, каймак, бозо, жарма, керчөө, айран, комкормо нан. . Бул тамактардын бардыгы биздин студенттердин колу менен жасалган.Студенттер бул тамактарды жасоонун тарыхын жана технологиясын айтып беришти. Ачык куратордук саат абдан кызыктуу, түстүү жана майрамдык маанайда өттү. Бардык конокторго улуттук тамактар ​​тартууланды. Иш-чаранын аягында ЫМУнун илим жана инновация боюнча проектору ыраазычылык сөздөрү менен сөз сүйлөдү. К.Тыныстанова Ишенбекова Н., маданий иш-чаралардын жетекчиси К.С.Борбодоев, М.Т.Эркинбаев, «Экономика, туризм, тарых» факультетинин деканы, .Топтун куратору Ирина Идрисовна Бөрүбаева сөз сүйлөп: бардык уюштуруучуларга жана студенттерге ыраазычылык билдирди. коноктордун көңүлү үчүн. Мындай иш-чаралар жаш муундарды тарбиялоодо, улуттук тамак-аштарды, улуттук оюндарды, кыргыз элинин тарыхын билүүдө тарбиялык мааниге ээ болгондуктан байма-бай өткөрүлүп турушу керек. Улуттук духту, патриоттук сезимдерди, мекенге болгон сүйүүнү күчөтүү. Алар коллективде бири-бири менен жакындан таанышууга, окуучулардын талантын ачууга мумкундук берет.

Учурда кафедранын бүтүрүүчүлөрү Кыргызстандын аймактарында да, чет өлкөлөрдө да туристтик ишмердүүлүктүн түрдүү тармактарында (туристтик фирмалар, мейманканалар, коомдук тамактануу ишканалары жана башкалар) иштешет.

• Жапаров Айбек Жапарович – Каракол шаарындагы Sun-House жатаканасынын аймактык директору

• Жолдошбекова Жаркынай Жолдошбековна – «Нур-Аянт-Тур» жана «Мега-Тур» туристтик компаниясынын гид

• Кеңешбеков Нурсултан Кеңешбекович – Каракол жана Чолпон-Ата шаарларындагы «Каприз» мейманканалар тармагынын кабыл алуу жана жайгаштыруу бөлүмүнүн менеджери

• Намазбеков Адилет Сагынбекович – «Карагат» мейманканасынын кабыл алуу жана жайгаштыруу бөлүмүнүн менеджери, Каракол ш.

• Баратов Кудрат Инамджанович – Трансфер сервис командасынын директору. Tst.kg

• Алина Талапкерова – Дубайдагы Джумейра Бичтеги Four Seasons Resort Дубайдын администратору

• Ынтымакова Алина Бекбергеновна – Ысык-Көл мамлекеттик аймактык телерадиокомпаниясынын жогорку категориядагы диктору.

• Абазганов Афтандил Эрикович – «Ак Ордо Бээ Суту Каркыра» ишканасынын директору.

Кененова Жазгул – зав лаборатории при региональном управлении Госагенства  окружающей среды

Толонов Азат – преподаватель географии Кутбилим

Арыкбаев Улан – Сотрудник ГПП  Каракол

Иш менен камсыз кылуу

«Туризм» багыты боюнча бүтүрүүчүлөр Кыргызстандын туристтик ишканаларына жумушка орношуп, чет өлкөлөрдө да иштешет. Бүтүрүүчүлөрдү ишке орноштуруу максатында ЫМУнун ортосунда келишимдер түзүлгөн. К.Тыныстанова жана экскурсия. уюмдар.

Бөлүм кызматташкан туристтик уюмдар.

•  “Жамийла” Конок уйу

• “Интерхаус” хостели

• «Enirst» мейманканасы

• “Алтамира” мейманканасы

• «Элнур-Ай» ЖЧКсы

• «Экотрек» КБ

•  “Лидерлик” жаштар волонтерлук уюму

• «Кыргызстан» мейманканасы

• Неофит ЖЧКсы

• «Рейна-Кенч» агрофермасы.

• «Акмарал» мейманканасы

• «Дестинация Каракол» КБ

• «Азия Плюс» мейманканасы

• «Карагат» мейманканасы

• «Visit Karakol» туристтик фирмасы жана башкалар

Кафедра  жаңылыктары

Онлайн ата-энелер чогулушу

26-февраль күнү Экономика жана туризм факультетинин деканы Карыбаева Ч.С., кафедра башчылары Малаев Э.Т., Амантурова Ч.К., Кадырова Г.Б. жана мугалимдер ата-энелер чогулушун онлайн өткөрүштү. Жолугушуунун максаты ата-энелерди факультеттеги акыркы окуялар, окуу процесси, студенттердин катышуусу жана көрсөткүчтөрү, ошондой эле университеттин жана факультеттин сабактан тышкаркы иштери менен тааныштыруу болуп саналат. Декан Карыбаева Чолпон Сакешовна факультеттин активдүү студенттери, факультеттин окутуучулары жана студенттери катышып жаткан долбоорлорго токтолуп, ата-энелерге көңүл бургандыгы үчүн ыраазычылык билдирди.

Эразмус+ программасынын “Азиянын 3 өлкөсүндө: Индия, Кыргызстан жана Непалда жашыл экономиканы бекемдөө” EGEA долбоорунун алкагында Туризм жана айлана-чөйрөнү коргоо кафедрасынын доценти Г.Б.Кадырова. жана Е-21 тайпасынын студенттери Бүткүл дүйнөлүк Жер күнүнө арналган иш-чара өткөрүштү. Ар кандай экологиялык иш-чаралар, импровизациялар, презентациялар, видеороликтер көрсөтүлдү. Студенттер викторинага жана экология маселелерин талкуулоого активдүү катышты. биология илимдеринин доктору, проф. Калдыбаев Б.К. жашыл экономиканын принциптерин жайылтууда жана жайылтууда мындай иш-чаралардын маанилүүлүгүн, ошондой эле жаштарды экологиялык тарбиялоодо чоң роль ойноорун белгиледи.

Конок лекциялар

“Айылдык жана экологиялык туризмди өнүктүрүүдө креативдүү ыкмалар: Европа тажрыйбасы” темасында конок лекция откорулду.

2021-жылдын 18-февралында К.Тыныстанова атындагы ЫМУнун студенттери жана окутуучулары үчүн Балтика эл аралык академиясынын «Отель жана ресторандар кызматы», «Туризмди уюштуруу жана эс алуу» багыттарынын директору Марина Гунаре, Латвия, «Айылды өнүктүрүүдө креативдүү ыкмалар жана экологиялык туризм: европалык тажрыйба”. Лекциясы окулду. Лекциянын жүрүшүндө Марина Гунаре европалык жашыл туризмди өнүктүрүүнүн мисалында экотуризм жана аны жайылтуу боюнча негизги жана креативдүү ыкмалар жөнүндө айтып берди. Ал ошондой эле туризм тармагындагы жаңы кесиптердин тизмеси менен тааныштырып, студенттерди жаңы мүмкүнчүлүктөргө ачык болууга үндөдү. Лекциянын аягында Марина Гунаре ЫМУнун студенттерине кардарларды тартуу үчүн кейстер аркылуу ой жүгүртүү тапшырмасын берди, алардын эң мыктылары сертификаттарды алышат.

ЫМУнун студенттеринин докладдары “Туруктуу өнүгүү жана жашыл экономика” эл аралык студенттик илимий-практикалык конференцияда эң мыкты деп табылды.

2020-жылдын 9-декабрында ERASMUS+ программасынын «Азиянын 3 өлкөсүндө: Индия, Кыргызстанда жана Непалда жашыл экономиканы бекемдөө» EGEA долбоорунун алкагында илим боюнча проректор Зиялиев Кадырбек Жанузакович 2020-жылдын 4-декабрында өткөн «Туруктуу өнүгүү жана жашыл экономика» эл аралык студенттик илимий-практикалык конференцияда докладдары эң мыкты деп табылган катышуучуларга белектерди тапшырды. Белек конференциянын уюштуруучулары тарабынан Борбордук Азиядагы Эл аралык университет тарабынан «Абдыш-Ата» демөөрчүсү тарабынан жөнөтүлдү. Биздин студенттерди куттуктайбыз: Таджидинов Абдунаби, УТ-21 «Ысык-Көлдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоо» жогорку тайпасы, илимий жетекчиси биология илимдеринин доктору. илимдер, Калдыбаев Б .ТО. Жунушова Махабат, ФК-11 «КР Айлана чөйрөсүнүн жана экономикасынын абалы» улук тобу, илимий жетекчиси Кыдыкбаева Э.К. Машанло Аянна, ФК-11 жогорку курсунун студенти «Жашыл инвестициялар жашыл экономиканы туруктуу каржылоонун негизги инструменттеринин бири катары», илимий жетекчиси т.и.к. Карыбаева Ч.С.

09.04.2022 “Лидерлик” МВО командасы “Жашыл Жолдор” – Ысык-Көлдүн агроэкотуризмин өнүктүрүү” темасында тренинг өткөрүштү. Тренингге туризм жана айлана-чөйрөнү коргоо кафедрасынын студенттери жана окутуучулары, Каракол шаарынын туризм тармагынын өкүлдөрү, ошондой эле Каракол шаарынын журналисттери жана активдүү жаштары чакырылган. Жетекчилик командасы кыздар жана жаш кыз-келиндер үчүн мини-долбоорду ишке киргизүүдө. Долбоордун максаты – ишкердик лабораториясы аркылуу Кыргызстандын экономикалык турмушуна кыздарды жана аялдарды интеграциялоо жана агроэкотуризм боюнча түшүнүктү калыптандыруу. «Туризм» адистиги боюнча окуган студенттер «Айылдык туризм» дисциплинасын окушат. Тренинг студенттердин кызыгуусун жаратты, анткени Кыргызстан агрардык өлкө. Долбоор актуалдуу. Айылдык туризм Кыргызстанда туризмди өнүктүрүүнүн келечектүү жана приоритеттүү багыттарынын бири болуп саналат.

Пекин педагогикалык университети менен Ысык-Көл мамлекеттик университетинин студенттеринин кызматташуусу.

2023-жылдын 3-октябрында Пекин педагогикалык университетинин окутуучулары жана студенттери тажрыйба алмашуунун алкагында К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинде болушту.

Бул жолугушууга Туризм жана айлана-чөйрөнү коргоо бөлүмүнүн Т-11 тайпасынын студенттери Аманбол Токтобаев, Захида Мурадылова, Акжолтой Конокбаев, Виктория Кадыркулова, Айтунук Жаныбекова активдүү катышты. Боз үйдү орнотуу жана көргөзмөгө коюу, улуттук кийимдердин дизайнердик эмгектерин көрсөтүүгө катышты. Ошондой эле улуттук сувенирлердин көргөзмөсү өттү.

Туруктуу өнүктүрүү боюнча эл аралык эксперт Анула Галевскадан конок лекция, Хельветас-Кыргызстан тарабынан ишке ашырылган “Кыргызстанда кышкы туризмди туруктуу өнүктүрүү” швейцариялык долбоору.

11.10.2023 К.Тыныстанов атындагы ЫМУнун Экономика, туризм, тарых факультетинин Туризм жана айлана-чөйрөнү коргоо кафедрасынын студенттери үчүн «Туруктуу туризм жана БУУнун Туруктуу өнүктүрүү максаттары» деген темада конок лекциясы өттү. Конок лекциясын туруктуу өнүктүрүү боюнча эл аралык эксперт Анула Галевска окуду, Хельветас -Кыргызстан ишке ашырган швейцариялык «Кыргызстанда кышкы туризмди туруктуу өнүктүрүү» долбоору.

Лекция 2015-жылы БУУнун 193 өлкөсү тарабынан кабыл алынган «Биздин дүйнөнү трансформациялоо: 2030-жылга чейин туруктуу өнүгүүнүн күн тартиби» тарыхый резолюциясына арналган, ал бардык өлкөлөрдү бул планетанын жакшы келечегине жана гүлдөшүнө алып келет турган 17 Туруктуу Өнүктүрүү Максатына (ТӨМ) жетишүүгө милдеттендирет. Конок лекциясында күн тартибинде белгиленген 2030-жылга чейин өтө жакырчылыкты жоюу, теңсиздик жана адилетсиздик менен күрөшүү жана климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү боюнча глобалдык рамкалар каралат.

«Социалдык-гуманитардык чөйрөдө Евразиялык интеграция өлкөлөрүнүн кызматташуусунун актуалдуу көйгөйлөрү» Эл аралык илимий мектеби

Аяна Жапарова, ЫМУнун 2-курсунун студенти. К.Тыныстанов, экономика, туризм, тарых факультети.

Университетибиздин аркасы менен мен жана башка бир нече студенттер 2023-жылдын 23-30-ноябры “Евразиялык интеграция өлкөлөрүнүн социалдык-гуманитардык чөйрөдөгү кызматташуусунун актуалдуу көйгөйлөрү” Эл аралык илимий мектебине катыша алдык. Иш-чара Ереван шаарында “Евразиялык интеграция өлкөлөрүнүн бирдиктүү илимий жана билим берүү мейкиндигин түзүү” долбоорунун алкагында өттү.

Мектептин максаты – Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Россия жана Тажикстан өлкөлөрүнүн студенттери менен жаш окумуштууларынын диалогу аркылуу терс стереотиптерди жеңүү жана мамлекеттердин социалдык-гуманитардык чөйрөдөгү интеграциясынын негиздерин түзүү.

Программа абдан кызыктуу болду. Жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү бизге пайдалуу мастер-класстарды өткөрүштү. Бригадаларда иш коп болду. Башка өлкөлөрдөн келген студенттер менен иштөө абдан кызыктуу болду.

31.05.2024. Ысык-Көл районунун Бостери айылында Туризм жана айлана-чөйрөнү коргоо кафедрасынын окутуучулары жана студенттери Бостери баатырдын 400 жылдыгына арналган илимий-практикалык конференция өткөрүштү. Конференциянын темасы: Санжыра, экология, туризм. Конференцияга окумуштуулар, мугалимдер, майрамдын коноктору жана Бостери айылынын тургундары чакырылган. Презентацияларды туризм жана айлана-чөйрөнү коргоо кафедрасынын окутуучулары: б.и.к. Осмонбаева К.Б., б.и.к. Кадырова Г.Б., ага окутуучулар Борубаева И.И.. Мамбетеминова Ч.Б.. мугалим Абытаева У.Т. жана Т-21 тайпасынын студенттери Эшпаева Эленура, Турдукеева Мырзайым жана Ишембаева Кымбат тартуулашты.  Конференцияга мугалимдер, экология, медицина тармагынан чакырылган окумуштуулар, коноктор жана айыл тургундары активдүү катышты. Конференцияда  аймактын, Ысык-Көлдүн экологиялык көйгөйлөрүн, мурас туризмин өнүктүрүү көйгөйлөрүн, анын ичинде чакан эпосторду, тарыхый баатырларды, гиддердин көйгөйлөрү талкууланды. Бостери айылындагы мектеп   менен окуу жай ортосунда өз ара иш жүргүзүү сунушталды.