Кыргыз филологиясы, педагогика жана искусство факультети

Декан: Дунканаев Абдыкалык Токтогулович
Филология илимдеринин доктору, профессор
Адрес: .Каракол ш., К.Тыныстанов к., № 32, I корпус ИГУ, каб. № 328
Tелефон: +996 3922  52597 
E-mail: abdykalyk.dunkanaev@iksu.kg

Аталган факультеттин тарыхы университетибиздин баскан жолу менен катарлаш.  1992-жылы Кыргыз филология факультети өз алдынча факультет болуп кайрадан уюшулган. Анын калыптанып өнүгүшүнө  биринчи декан катары К.Абакиров, А.Дунканаевдер ошол кездеги жамааты менен бирге зор салым кошушкан. 2012-2013-окуу жылынан баштап учурдагы өнүгүп-өзгөрүүлөргө байланыштуу  Кыргыз филология, педагогика жана искусство  факультети деп аталат. Учурда факультеттин деканы – филология илимдеринин доктору, профессордун милдетин аткаруучу Дунканаев Абдыкалык Токтогулович.

Факультетте  4 кафедра студенттерге билим жана тарбия берүү, илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү боюнча иш алып барат:

1.Кыргыз тили кафедрасы;

2.Кыргыз адабияты жана манастаануу кафедрасы;

3.Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы кафедрасы

5.Көркөм сүрөт жана дизайн кафедрасы.

Факультеттин профессордук – окутуучулар курамы – 44, анын ичинде илимдин 6 доктору, илимдин  19 кандидаты, 2 Эл  сүрөтчүсү, доценттер, Эмгек  сиңирген ишмерлер  студенттердин терең билим жана татыктуу тарбия алуусу үчүн кызмат кылууда. Илимий даражасы бар окутуучулар жалпы жамааттын 43%  тин түзөт.

                               Факультетте төмөнкүдөй профилдүү кадрларды даярдайт.

Багыты жана профили   Квалификациясы
Академиялык даражасы
Окуу
мөөнөтү
1 550300 Кыргыз тили жана адабияты Бакалавр 4
2 540200 «Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы» Бакалавр 4
4 550600 «Көркөм сүрөт искусствосу» Бакалавр 4
5 550600 «Декоративдик-колдонмо искусство жана дизайн» Бакалавр 4

Кыргыз филология, педагогика жана искусство факультетинин максаты:

      –  Факультеттин ишмердүүлүгүнүн негизги максаты кыргыз тили жана адабияты,башталгыч класстардын жана сүрөт мугалимин эмгек рыногунда атаандаштык жөндөмү бар,  компетенттүү,  жогорку  илимий- педагогикалык  деңгээлдеги  педагогдорду  даярдоо.

Факультеттин миссиясы:

       – Кыргыз филология, педагогика жана искусство факультетинин миссиясы – Ысык-Көл аймагын өнүктүрүү үчүн педагогикалык кадрларды камсыздоо;

  –      Башталгыч жана орто мектептерде билим берүү жана илим-изилдөө ишмердүүлүгүн туруктуу иновациялык өнүгүүсүн камсыздоо;

–       Билим берүү көп  маданияттуу мейкиндикке терең интеграциялашуу.

Факультеттин негизги максаттары:

–  Факультеттеги бардык өтүлө турган окуу сабактарын  теориялык жана методикалык жактан жогорку деңгээлде окутуу;

–    Окутуунун сапатын жана эффективдүүлүгүн жогорулатуу үчүн архивдик булактарды колдонуу менен, көрсөтмө куралдар катары тарыхый карталарды колдонууну күчөтүү;

–    Студенттерди илимий-изилдөө  ишине (НИРС) тартуу, дипломдук иштердин темаларынын актуалдуулугуна  жана алардын сапаттуу аткарылышына жетишүү;

–    Факультеттин жаш окутуучуларын илим-изилдөө иштерине тартуу менен аларга илим багытында  көмөк көрсөтүү;

–   Окутуучулардын билимдерин жогорулатуу боюнча системалуу түрдө иш алып баруу.