Сапатты көзөмөлдөө саясаты

Устав

Студенттик союздун уставы

Университеттин миссиясы, максаттары жана сапат жаатындагы саясаты

ЫМУнун 2021-2025-жж. өнүгүү стратегиясы

Сапатты кепилдөө саясаты

Квалификацияны жогорулатуу программасы

Жамааттык келишим

Билим сапаты боюнча кеӊеши жөнүндө Жобо

Билим берүүнүн сапатын контролдоо жана аккредитация бөлүмүнүн Жобосу

ЫМУнун окуу бөлүмүнүн Жобосу

Илимий-техникалык кеңештин Жобосу

Кайрылууларды кароо тартиби жөнүндө Жобо

Окутуунун кредиттик технологиясы боюнча окуу процессин уюштуруу жөнүндө Жобо (бюллетень №12)

Студенттерди социалдык колдоо жөнүндө Жобо

Студенттик группалардын куратору жөнүндө Жобо

Жатакана жөнүндө жобо

Өндүрүш практиканын Жобосу

Окумуштуулар кеңеши жөнүндө Жобо

Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө Жобо

Профессордук-окутуучулук курамдын кызмат орундарын ээлөө тартиби жөнүндө Жобо

Билим берүү кызматтарына мониторинг жүргүзүү жөнүндө Жобо

Билим берүү кызматтарын керектөөчүлөрдүн сурамжылоосу жөнүндө Жобо

Этика боюнча Жобосу

Сыйлыктар жөнүндө Жобосу

Ардактуу наамдарын ыйгаруу боюнча Жобосу

Дисциплиналардын окуу-методикалык комплекси жөнүндө Жобо

Мамлекеттик тил борбору жөнүндө